UURIJATE ISIKUTE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Loogma, Krista

1
(Rakendus)kõrgkoolide ja ettevõtete vahelised koostöövõrgustikud ja nende innovatsioonipotentsiaal
2
E-õppe arendamine ja tutvustamine kutseharidust ja kutsekõrgharidust andvates õppeasutustes
3
Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood: juhtumiuuring
4
E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring
5
IME paneel juhtidele
6
Majandusjuht 1
7
Majandusjuht 2
8
Majandusjuht 3
9
Haridus ja elukestev õpe sotsiaalse innovatsiooni faktorina. Panus ühiskonna innovatsioonisuutlikkuse kasvu
10
Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon
11
QUAL-PRAXIS: Kvaliteedi kindlustamine ja praktikale orienteeritud hindamine kutsehariduses
12
Õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamise mudel