UURIJATE INSTITUTSIOONIDE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
Tartu Ülikool


1
Transfine projekti toetamine - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
2
“Eestisse tehtud välisinvesteeringute uuring” ja “Eestist välisriikidesse tehtud välisinvesteeringute uuring”
3
Linnapeade ja vallavanemate arvamus Eesti kohalike omavalitsuste olukorrast
4
Eesti maa-asulate kortermajade hoonete ja elanike andmebaas. Rahvaloendus.
5
Riskinoorte hoiakud ja kogemused seoses seksuaalse, füüsilise ja vaimse vägivallaga
6
Inimkapitali väärtustamine Eesti tööturul: üleharitus ja hariduse mittevastavus töökoha nõuetele
7
Kõrgkoolis akadeemilist toimetulekut mõjutavad tegurid
8
Kõrghariduse tarbimine ja arengupotentsiaal õppurite aastakäikude kahanemise tingimustes: prognoos ja strateegiad
9
Tartu uusasumite hoonete parameetrid
10
Tallinna uusasumite inventuur
11
Tallinna uusasumite elanike tegevusruumide kaardistamine mobiilpositsioneerimise abil
12
Tallinna uusasumite elanike küsitlusuuring
13
Tallinna kesklinna hoonestuse funktsioonide kaardistamine
14
Tallinna ja Tartu kesklinna jalakäijate loendus ja küsitlus
15
Tallinna ja tagamaa hoonestuse ja elanike andmebaasi koond. 2006. Rahvaloenduse ja registrite kokkuvõte.
16
LÜKKA õppekavaarenduse alaprojekt - Õppekavade toimimise uuring
17
2005. aasta vilistlaste uuring
18
Katkestanute uuring Uus algus
19
Ülikoolide kvaliteedialase olukorra kaardistamine
20
Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel
21
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 1. alleesmärk: Doktoriõppe kvaliteedi parandamine ja tulemuslikkuse tõstmine
22
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 2. alleesmärk: Doktorikraadiga tippspetsialistide perspektiivse vajaduse hindamine ning õppe erialase struktuuri kujundamine vajadusepõhiseks
23
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 3. alleesmärk: Doktoriõppe ressursside laiendamine ja efektiivsem kasutamine
24
Teadmistepõhise majanduse suunas liikumiseks vajaliku tööjõu- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine
25
E-õppe arendamine ja tutvustamine kutseharidust ja kutsekõrgharidust andvates õppeasutustes
26
Organisatsioonikultuur ja e-õpe Eesti kõrghariduses
27
Eesti noorte haritlaste - Ülikoolide 1992.a. lòpetajate tööhòive uurimus.
28
Insener, töö, kvaliteet
29
Kodu intervjuu
30
Õpetaja töö ja elu
31
Õpilase kutsevalik
32
Perekond ja korter
33
Raamat ja lugeja' 84
34
Tartlased Tartust
35
Tartu Ülikooli imidž tartlaste hulgas
36
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
37
Naisettevõtlus Eestis
38
Hälbiva käitumise kui sotsiaalse probleemi konstrueerimine sotsiaaltöö praktikas
39
Vägivald ja väärkohtlemine: laste perspektiiv
40
Seksuaalse väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas
41
Trafficking in Women for Sexual Exploitation
42
Sotsiaaleluaseme vajadust põhjustavad sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid. Eluasemeteenuste pakkumise tulemuslikkus ja seda kindlustavad abinõud.
43
2004. aasta Ohvriuuring Eestis: põhitulemused ja järeldused
44
Eesti koolide organisatsioonikultuuri ja tulemuslikkuse vahelised seosed arvestades koolide suurust ja asukohta
45
Eesti puidusektori tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2005-2015
46
Rassism ja ksenofoobia Eestis (elanikkonna uuring)
47
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate taseme- ja täiendkoolituse kaasajastamine
48
Koolikorralduse arendamine Baltimaades
49
Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri
50
Integratsiooni monitooring 2008
51
Integratsiooni monitooring 2000
52
Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused. Tallinna õppurite eeskujud, õpingu ja tööplaanid
53
Rahvussuhted & integratsioonipoliitika väljakutsed pärast pronkssõduri kriisi
54
Sallivus ning kultuuridevaheline dialoog, lõimumine ja meedia
55
Sotsiaalse ja majandusliku integratsiooni hetkeolukord ja tuleviku väljakutsed
56
Rahvusäärmuslus RATE.EE profiilides (bakalaureusetöö)
57
Tartu kuvand abiturientide seas (bakalaureusetöö)
58
Üliõpilasuurimuse kvaliteedi tagamine rakenduskõrghariduse kontekstis (2005)
59
Projekti "Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendussüsteemi loomine" tulemuste uuring
60
Juhendamine ja teadustöö koolitus professionaalses teadustöö kogukonnas. Uutest väljakutsetest Eesti doktoriõppes (doktoritöö)
61
Eesti kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise taotlusi teiste riikide kogemuste taustal (magistritöö)
62
Kõrgkooli sissesaamist ja õpiedukust mõjutavatest teguritest (magistritöö)
63
Eesti avalike ülikoolide kvaliteedilepe ja selle täitmise auditeerimine kvaliteedi tagamise viisina (magistritöö)
64
Hariduse toime elukarjääri resultaatidele (1966. a. hariduskohordi andmestiku põhjal) (magistritöö)
65
Iseseisvusaastate kõrgharidustrendid ja erialaeelistuste dünaamika Eestis (bakalaureusetöö)
66
Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö)
67
Tartu Ülikooli avatud ülikooli esmakursuslaste õpimotiivid elukestva õppe valguses (bakalaureusetöö)
68
Eesti noorte kõrgharidusvalikud: keskkoolide ja kutsekoolide lõpetajate hariduspüüdlused ja edasiõppimisplaanid 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö)
69
Õppejõudude õpetamisoskuste koolitusvajaduse uuring
70
Riikliku koolitustellimuse kavandamine kutsehariduse, rakenduskõrghariduse ja akadeemilise kõrgharidusega spetsialistide koolitamiseks EL tõukefondide vahendite rakendamisel
71
Põhikooliõpetaja identiteet (PÕHIDENT)