UURIJATE INSTITUTSIOONIDE UURIMUSED - Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!
TALLINNA ÜLIKOOL


1
(Rakendus)kõrgkoolide ja ettevõtete vahelised koostöövõrgustikud ja nende innovatsioonipotentsiaal
2
E-õppe arendamine ja tutvustamine kutseharidust ja kutsekõrgharidust andvates õppeasutustes
3
Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis
4
Tööandjate uuring
5
LÜKKA õppekavaarenduse alaprojekt - Õppekavade toimimise uuring
6
Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood: juhtumiuuring
7
Elukestev õpe formaalharidussüsteemis osalejate vaatevinklist
8
E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring
9
Organisatsioonikultuur ja e-õpe Eesti kõrghariduses
10
Tiiger Luubis 3
11
Rassism ja ksenofoobia Eestis (elanikkonna uuring)
12
ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring
13
Doktoriõppe kvaliteedi tõstmine kasvatusteaduste valdkonnas
14
Elukestva õppega ühiskonna suunas Euroopas: haridussüsteemi panus
15
Enesejuhitava õppimise toetamise ja analüüsimise raamistik avardatud õpikeskkonnas
16
Euroopa täiskasvanuhariduse elukutsete uuring
17
Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid
18
Haridus ja elukestev õpe sotsiaalse innovatsiooni faktorina. Panus ühiskonna innovatsioonisuutlikkuse kasvu
19
Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon
20
Kogemusliku õppimise tunnustamine ja hindamine - parema juurdepääsu tagamiseks täiskasvanutele REACTION
21
Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalsuse indikaatorid
22
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate taseme- ja täiendkoolituse kaasajastamine
23
Kutseaasta seire
24
Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine
25
Kutseõpetajate varasemate õpingute hindamise metoodika rakendamine - TIMA-Balt
26
Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamine sotsiaal- ja kasvatusteaduslikus uurimistöös
27
Kvaliteetne matemaatikaharidus läbi rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajakoolituse
28
Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumi lõpetajate karjäärivaliku mõjutajana LoteGüm
29
Noorsootööalase koolituse valdkonna rakendusuuring
30
QUAL-PRAXIS: Kvaliteedi kindlustamine ja praktikale orienteeritud hindamine kutsehariduses
31
Soome ja Eesti täiskasvanute koolitus ja Euroopa Liidu uus hariduspoliitika SuViKo
32
Tehnoloogiakasvatuse arendava osa mõistmine ja suunamine kasvatuses. UPDATE
33
Täiskasvanute koolitajaks kujunemine Euroopas
34
Õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamise mudel
35
Integratsiooni monitooring 2008
36
Integratsiooni monitooring 2005
37
Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused. Tallinna õppurite eeskujud, õpingu ja tööplaanid
38
Naised Eesti mustlaskogukondades
39
Eesti haridussüsteem ja ISCED-97
40
Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega
41
Eesti e-ülikooli vajaduste analüüs
42
Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus
43
Sisenemine tööturule Eestis: võrdlus EL riikidega
44
Eesti Euroopa Liidu taustal: instutsionaalse konteksti eripära ja elukestev õpe
45
Noorte tööturule lülitumine ja varajane töötee alates 1980ndatest
46
Siirdumine tööturule siirdeühiskondades
47
Innovatiivne, uuriv, interaktiivne ja kultuuridevaheline õppekampus iCamp
48
Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 rakenduskava "Inimressursi arendamise rakenduskava" meede "Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine" programm "E-Õpe"
49
Üliõpilaste ja õppejõudude hoiakud matemaatikaõppe suhtes ja nende arusaamad matemaatikaõppest ning selle interdistsiplinaarsusest
50
Mõningate kõrgharidusega töötajatele tööd andvate ettevõtete juhtide hinnangud ja ootused 3-e aastase bakalaureuseõppe lõpetajatele
51
Välise kvaliteedihindamise mõju ülikoolile: Eesti kogemuse analüüs (doktoritöö)
52
Üleminek koolist tööle laienenud Euroopas (doktoritöö)
53
Õppejõudude õpetamisoskuste koolitusvajaduse uuring