UURINGUTE NING ANALÜÜSIDE JA PUBLIKATSIOONIDE NIMEKIRI

Andmete kogumist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond!

 
uuringud
võtmesõnad
uurijad
institutsioonid
 
LEGEND
P = Publikatsioon
L = Lõputöö
eRaport = Uuringukokkuvõte elektroonilisel kujul


1(Rakendus)kõrgkoolide ja ettevõtete vahelised koostöövõrgustikud ja nende innovatsioonipotentsiaal [The cooperation networks between applied universities and enterprises and their potential for innovation ]
22005. aasta vilistlaste uuring [The study of the 2005 graduates]
eRaport
3Analüüs erinevate koolitusvaldkondade lõpetanute seisundite kohta tööturul ametialade, haridustasemete ja majandusharude lõikes [The analysis of the status of the graduates of different fields on the labour market by jobs, education and economic sectors ]
eRaport
4artikkel "Haridus ja heaolu" kogumikus "Sotsiaaltrendid 3" [Article Education and well-being in "Social Trends" 3]
P
5artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4" [Education as a factor supporting social cohesion]
P
6artikkel "Haridus" kogumikus "Sotsiaaltrendid 2" [Article Education in "Social Trends 2"]
P
7artikkel "Haridustee" kogumikus "Naised ja mehed" [Article Educational Path in collection "Women and Men"]
P
8Aruanne Eesti Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest 2007. aastal [Report : The strategy of Estonian research and development activities and innovation in 2007-2013. Knowledge-based Estonia. Fulfillment of goals and application plan in 2007]
eRaport
9ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring [ATLAS - A study of land use education and sustainable development]
10Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis [The renewed training system of highly skilled engineers in the field of biomedicine in Estonia that considers labor needs ]
11Doktoriõppe kvaliteedi tõstmine kasvatusteaduste valdkonnas [Increasing the quality of doctoral studies on the field of educational sciencies ]
12Doktorite karjääriuuring [A study of the careers of the holders of doctoral degree]
13E-õppe arendamine ja tutvustamine kutseharidust ja kutsekõrgharidust andvates õppeasutustes [Developing and Introducing eLearning in Vocational Education and Professional Higher Education Institutions]
eRaport
14E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring [Monitoring of e-studies in vocational and applied higher education institutions]
eRaport
15Eesti avalike ülikoolide kvaliteedilepe ja selle täitmise auditeerimine kvaliteedi tagamise viisina (magistritöö) [Quality Agreement of Estonian Public Universities and the auditing of its fulfillment (MA thesis) ]
L
16Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem [The system of ensuring the quality, efficiency and sustainability of Estonian doctoral studies ]
17Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 3. alleesmärk: Doktoriõppe ressursside laiendamine ja efektiivsem kasutamine [3. The expansion and more efficient use of resources in doctoral studies]
18Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 1. alleesmärk: Doktoriõppe kvaliteedi parandamine ja tulemuslikkuse tõstmine [Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities]
19Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 2. alleesmärk: Doktorikraadiga tippspetsialistide perspektiivse vajaduse hindamine ning õppe erialase struktuuri kujundamine vajadusepõhiseks [The system of ensuring the quality, efficiency and sustainability of Estonian doctoral studies: subgoal 2: the estimation of needs with professionals with a doctoral degree in different fields]
20Eesti e-ülikooli vajaduste analüüs [Estonian E-university: analysis of needs]
eRaport
21Eesti Euroopa Liidu taustal: instutsionaalse konteksti eripära ja elukestev õpe [Estonia on the backdrop of the European Union states: country-specific institutional context and lifelong learning]
P
eRaport
22Eesti haridussüsteem ja ISCED-97 [The Estonian educational system and the ISCED-97 ]
23Eesti kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise taotlusi teiste riikide kogemuste taustal (magistritöö) [Possibilities of assuring the quality of Estonian higher education on the background of some other countries (MA thesis)]
L
24Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tuntus ja sellega rahulolu (bakalaureusetöö) [The reputation of Estonian higher education and satisfaction with it (BA paper)]
L
25Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood: juhtumiuuring [The success stories of Estonian vocational schools and applied higher education: a case study]
eRaport
26Eesti noorte kõrgharidusvalikud: keskkoolide ja kutsekoolide lõpetajate hariduspüüdlused ja edasiõppimisplaanid 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö) [Higher education choices of Estonian young people: educational aspirations and plans of the graduating students of secondary and vocational schools in the late 1990s (BA paper)]
L
27Eesti puidusektori tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2005-2015 [The prediction of labor needs in Estonian timber industry]
eRaport
28Eesti sotsiaaluuring, moodul "Koolist tööle" [EU-SILC - EU statistics on income and living conditions]
29Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni finantseerimissüsteemi evalvatsioon [Assessment of the Estonian Research Development Technology and Innovation Funding System]
eRaport
30Eesti tööjõu-uuring; moodul "Noored" [Estonian labor study "The Youth"]
31Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel [Estonian labor market and education system at joining the European Union]
eRaport
32Eesti üliõpilaste sotsiaal-majandusliku olukorra ning praktika, nõustamise ja varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise (VÕTA) uuring []
eRaport
33Elukestva õppega ühiskonna suunas Euroopas: haridussüsteemi panus [Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System ]
34Enesejuhitava õppimise toetamise ja analüüsimise raamistik avardatud õpikeskkonnas [The framework supporting and analyzing self-conducted studies in expanding study environment]
35Euroopa haridusprogrammide Leonardo da Vinci ja Socrates 2000-2006 mõjude hindamine Eestis [2007 National Report on the Estimation of the impact of European education programs Leonardo da Vinci and Socrates 2000-2006 in Estonia ]
eRaport
36Euroopa täiskasvanuhariduse elukutsete uuring [The Study on Adult Learning Professions in Europe]
37Hajutatud arhitektuuriga e-õppe keskkonnad, nende koostalitlus ja rakendusmudelid [E-learning environments with diversified landscape, their co-existence and application models]
38Haridus ja elukestev õpe sotsiaalse innovatsiooni faktorina. Panus ühiskonna innovatsioonisuutlikkuse kasvu [Education and lifelong learning as a factor of social innovation. Contribution to the growth of innovative capability of society ]
39Haridus ja tööturg Eestis [Education and labour market in Estonia]
eRaport
40Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega [Education and unemployment: youth transition to labour market in the European Union context]
P
41Hariduse toime elukarjääri resultaatidele (1966. a. hariduskohordi andmestiku põhjal) (magistritöö) [The impact of education on life paths (based on the data of the educational cohort of 1966)(MA thesis)]
L
eRaport
42Hariduslik ebavõrdsus Eestis 1990. aastate lõpus (bakalaureusetöö) [Educational inequality in Estonia at the end of 1990s (BA paper)]
L
43Haridusmuutus kui sotsiaalne innovatsioon [Educational change as social innovation]
44Hariduspoliitilised tegurid E-õppe mõjutajana kõrgkoolides [Educational political factors in influencing e-learning at higher education institutions]
45Inglise ärisuhtluse kultuurilisi aspekte [Business Communication at Distance with Implications for Teaching English in Multicultural Settings]
46Inimkapitali väärtustamine Eesti tööturul: üleharitus ja hariduse mittevastavus töökoha nõuetele [The valuation of Human Capital in Estonian labour market: issues of overeducation and skill mismatch ]
47Iseseisvusaastate kõrgharidustrendid ja erialaeelistuste dünaamika Eestis (bakalaureusetöö) [Higher education trends and the dynamics of field choices in independent Estonia (BA paper)]
L
48Juhendamine ja teadustöö koolitus professionaalses teadustöö kogukonnas. Uutest väljakutsetest Eesti doktoriõppes (doktoritöö) [Supervision and research training within the professional research community: Seeking new challenges of doctoral education in Estonia (PhD thesis)]
L
eRaport
49Katkestanute uuring Uus algus [A study of dropouts "New Beginning"]
eRaport
50Kogemusliku õppimise tunnustamine ja hindamine - parema juurdepääsu tagamiseks täiskasvanutele REACTION [Regcognition and accreditation of experiential learning - a way of ensuring better access to adult education]
51kogumik "Kõrgharidus 1993-2003" ["Higher education"]
52Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalsuse indikaatorid [The indicators of professionalism of teacher-training institution students ]
53Koolieelsete lasteasutuste õpetajate taseme- ja täiendkoolituse kaasajastamine [Modernisation of pre- and in-service education of pre-school teachers ]
54Koolikorralduse arendamine Baltimaades [Development of School Management in the Baltic countries]
55Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul [Training needs and the employment of graduates in the labor market]
56Koolitussüsteemi kvantitatiivsest arengust ja tööturg [Quantitative development of schooling system and the labor market]
57Kõrghariduse laienemine ja tööturuvõimalused EIA 2007 [The expansion of higher education and labour market possibilities EHDR 2007]
eRaport
58Kõrghariduse omandanute ja õpingud katkestanute võrdlus töötasult laekunud tulumaksu põhjal [The comparison of university graduates and drop-outs on the basis of returned income taxes]
eRaport
59Kõrghariduse planeerimise metoodika [Higher education planning methodology]
60Kõrghariduse tarbimine ja arengupotentsiaal õppurite aastakäikude kahanemise tingimustes: prognoos ja strateegiad [The Development of Higher Education in the Conditions of Diminishing Birth Cohorts: Prognosis and Strategies ]
61Kõrgkooli sissesaamist ja õpiedukust mõjutavatest teguritest (magistritöö) [Factors effecting university admission and school performance (MA thesis)]
L
62Kõrgkooli tasemel E-õppe ja digiõppe didaktika [Higher school and e-learning didactics]
63Kõrgkoolis akadeemilist toimetulekut mõjutavad tegurid [Factors influencing the academic performance in university students]
64Kutse-, rakendus- ja kõrghariduse indikaatorite väljatöötamise analüüs [The analysis of elaboration of indicators of the vocational, applied and higher education ]
65Kutseaasta seire [Monitoring of the Year of Vocation ]
66Kutseõpetajate varasemate õpingute hindamise metoodika rakendamine - TIMA-Balt [Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers' Prior Learning - TIMA-Balt ]
67Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine [Research and Development in the Field of Vocational Pedagogy]
68Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamine sotsiaal- ja kasvatusteaduslikus uurimistöös [The Combined Use of Qualitative and Quantitative Methods in Educational Research]
69Kvaliteetne matemaatikaharidus läbi rahvusvaheliselt tunnustatud õpetajakoolituse [High Quality Mathematical Education through internationally recognized teacher training]
70Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumi lõpetajate karjäärivaliku mõjutajana LoteGüm [Natural science literacy as a factor effecting high school graduates' career choice]
71LÜKKA õppekavaarenduse alaprojekt - Õppekavade toimimise uuring [LÜKKA curriculum development sub-project - a study of curricula functioning]
eRaport
72Mittenormatiivse õpiedu asjaolud ja motivatsioon [The circumstances of non-prescriptive school performance and motivation]
eRaport
73Mõningate kõrgharidusega töötajatele tööd andvate ettevõtete juhtide hinnangud ja ootused 3-e aastase bakalaureuseõppe lõpetajatele [Estimations and expectations of some employers providing work to university-educated people with a 3-year BA diploma]
eRaport
74Noorsootööalase koolituse valdkonna rakendusuuring [Applied Study of training social workers]
75Noorte tööturule lülitumine ja varajane töötee alates 1980ndatest [Changing mobility regime in Estonia? Young people's labor market entry and early careers since the 1980s]
P
76Nõustamine Eesti kõrgharidussüsteemis [Counselling in Estonian higher education system]
eRaport
77Õiglane ligipääs kõrgharidusele Eestis [Equitable access to higher education in Estonia]
78Õpetajate tulemuslikkuse tõstmise võimalused hariduspoliitika ja organisatsioonikultuuri seisukohast [The possibilities for raising teachers' performance from the aspect of educational policy and organizational culture]
79Õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamise mudel [Evaluation Model for teaching and Training Practice Competences ]
80Õppejõudude õpetamisoskuste koolitusvajaduse uuring [A study of training needs of faculty teaching skills]
eRaport
81Organisatsioonikultuur ja e-õpe Eesti kõrghariduses [Organizational culture and e-learning for Estonian higher education]
82Põhikooliõpetaja identiteet (PÕHIDENT) []
eRaport
eAnkeet
dbNesstar
dbArhiiv
83Projekti "Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendussüsteemi loomine" tulemuste uuring [A study of the results of the project "The creation of self-development system of the academic personnel of Estonian universities"]
eRaport
84QUAL-PRAXIS: Kvaliteedi kindlustamine ja praktikale orienteeritud hindamine kutsehariduses [Assuring of quality and practice-oriented rating in educational education ]
85Riikliku koolitustellimuse kavandamine kutsehariduse, rakenduskõrghariduse ja akadeemilise kõrgharidusega spetsialistide koolitamiseks EL tõukefondide vahendite rakendamisel [Planning of the state training order for people with a vocational, applied or academic higher education by using EU target funds]
eRaport
86Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 rakenduskava "Inimressursi arendamise rakenduskava" meede "Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine" programm "E-Õpe" [The application program for the strategy of the employment of public structural recourses 2007-2013. The employment program for developing human resources, a measure research policy and development of the quality of higher education]
87Siirdumine tööturule siirdeühiskondades [Transition from school to work in transition economies ]
88Sisenemine tööturule Eestis: võrdlus EL riikidega [Entering the Estonian labor market: A comparison with the EU countries]
P
89Soome ja Eesti täiskasvanute koolitus ja Euroopa Liidu uus hariduspoliitika SuViKo [Estonian and Finnish Adult Education and the new EU education policy]
90Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest (Kõrghariduse valdkonna statistilised näitajad 2007) [Statistical survey of the students attending institutions that provide higher education in 2007]
eRaport
91Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest 2008 [Statistical survey of students attending institutions that provide higher education 2008]
eRaport
92Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijate näitajatest 2009 [Statistical survey of students attending institutions that provide higher education 2009]
eRaport
93Statistiline ülevaade kõrghariduse õppekavadel õppijatest (2006) [Statistical survey of students attending institutions that provide higher education (2006)]
eRaport
94Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused. Tallinna õppurite eeskujud, õpingu ja tööplaanid [Educational and work values of students in the city of Tallinn. Students' ideals, study and work plans ]
eRaport
95Tartu ja Lõuna-Eesti tehnikaalase rakenduskõrghariduse optimaalse mudeli ja selle rakendamise tegevuskava väljatöötamine [The elaboration of the application program of the optimal model of technical applied higher education in Tartu and Southern Estonia]
eRaport
96Tartu teadlaste uuring [The study of Tartu scholars]
97Tartu Ülikooli avatud ülikooli esmakursuslaste õpimotiivid elukestva õppe valguses (bakalaureusetöö) [The study motives of the first-year students of the Open University in the light of life-long studies (BA paper)]
L
98Teadmistepõhine majandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane haridus: hetkeolukord ning väljakutsed [Knowledge-based economy and information and communication technologies education: Current situation and challenges]
eRaport
99Teadmistepõhise majanduse suunas liikumiseks vajaliku tööjõu- ja koolitusvajaduse väljaselgitamine []
100Tehnoloogiakasvatuse arendava osa mõistmine ja suunamine kasvatuses. UPDATE [Understanding and guiding the development of technological training in education ]
101Teoreetiliselt põhjendatud mudel teaduse olemuse suhtest loodusteadusliku haridusega koolis: õpetaja osa õpilaste suhtumise kujunemisel loodusteadustega seotud karjääri [Promoting teachers' understanding of the Nature of Science and its relationship with the Nature of Science Education as a step for improving student attitudes towards science]
102Tiiger Luubis 3 [Tiger in magnifying glass 3]
103Transfine projekti toetamine - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine [Supporting of Transfine project - considering of past studies and work experience]
104Täiskasvanute koolitajaks kujunemine Euroopas [Becoming Adult Educators in Europe ]
105Tööandjate uuring [A study of employers]
eRaport
106Tööjõu vajaduse prognoos aastani 2015 [Forecast of the labor needs until the year of 2015]
eRaport
107Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus [Transition from Educational System to the Labor Market in the European Union: A comparison of new and old member states ]
eRaport
108Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis [Pedagogical foundations and implementation models for constructivist web-based environments in Estonian higher education context ]
109Välise kvaliteedihindamise mõju ülikoolile: Eesti kogemuse analüüs (doktoritöö) [The Impact of external quality assessment to universities: the analysis of Estonian Experience (PhD thesis) ]
L
eRaport
110Üleminek koolist tööle laienenud Euroopas (doktoritöö) [Transition from school to work in the enlarged Europe (PhD thesis)]
L
eRaport
111Ülevaade noorte valdkonna uuringutest Eestis [An overview of young people in the field trials in Estonia ]
112Ülikoolide kvaliteedialase olukorra kaardistamine [Mapping of the quality related situation of universities]
eRaport
113Ülikoolide praktikajuhendajate uuring [A study of supervisors of practical training at universities]
eRaport
114Üliõpilaste ja õppejõudude hoiakud matemaatikaõppe suhtes ja nende arusaamad matemaatikaõppest ning selle interdistsiplinaarsusest [The attitudes of students and faculty toward studying mathematics and their understandings of such studies and its interdisciplinary character]
115Üliõpilaste väärtushinnangud on muutunud [Students' value orientations have changed]
116Üliõpilasuurimuse kvaliteedi tagamine rakenduskõrghariduse kontekstis (2005) [Assuring the quality of student research in the context of applied higher education]
P